Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu TOPNAPOJE.sk

...

Predávajúci:

Obchodné meno:

ALLICO, s.r.o.

Sídlo:

Zimná 3271/8, 821 02 Bratislava – Ružinov

IČO:

46 762 388

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu

Evidenčné číslo 527431200425,
značka číslo 9005274/1/1220090/2012

DIČ:

2023600678

IČ DPH:

SK2023600678

Prevádzka:

Zimná 3271/8, 821 02 Bratislava – Ružinov

Kontaktné údaje:

Zimná 3271/8, 821 02 Bratislava – Ružinov

Tel.:

+421-904-636322

E - mailová adresa internetového obchodu predávajúceho:

www.topnapoje.sk
info@topnapoje.sk

Bankové spojenie:

 

Banka:

Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

2600293854/8330

IBAN:

SK2683300000002600293854

SWIFT:

FIOZSKBAXXX

Kupujúci: Osoba, ktorá odoslala objednávku tovaru spôsobom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.topnapoje.sk.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 3. Tovar prezentovaný na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je súčasťou katalógu bežne dodávaného tovaru a predávajúci zaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov, s výnimkou nepredvídateľných okolností.
 4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

   

  II. Uzatváranie kúpnej zmluvy

  1. Prezentácia tovaru na internetovej stránke predávajúceho nie je návrhom na uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva, ktorej predmetom má byť dodanie takého tovaru sa uzatvára spôsobom podľa tohto článku VOP.
  2. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy – objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.
  3. Kupujúci môže zadávať objednávky vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").
  4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".
  5. Automaticky zaslané oznámenie o zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci môže dostať ako odpoveď na jeho objednávku po jej odoslaní, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané aj ďalšie informácie ohľadom objednávky, či uzavretej kúpnej zmluvy.
  6. Záväzná akceptácia objednávky obsahuje nasledovné údaje: (a) názov a základná špecifikácia tovaru, prípadne aj jeho kód, (b) údaj o cene tovaru a platobných podmienkach, (c) údaj o dodacej lehote tovaru, (d) názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný, (e) údaje o nákladoch na dodanie tovaru  (f) údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), (g) prípadne iné údaje.
  7. Kupujúci môže objednávku zrušiť v prípade, ak zrušenie objednávky dôjde predávajúcemu skôr alebo aspoň súčasne s objednávkou. Po doručení objednávky predávajúcemu je kupujúci oprávnený objednávku odvolať, ak odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako tento odoslal akceptáciu objednávky podľa odseku 4 tohto článku. Zrušenie a/alebo odvolanie objednávky je možné vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu internetového obchodu predávajúceho. Z  e-mailovej správy musí byť zrejmé, kto uvedený úkon vykonáva a dotknutá objednávka, ktorá je predmetom zrušenia, či odvolania. V prípade zrušenia a/alebo odvolania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením a/alebo odvolaním objednávky.
  8. Predávajúci je oprávnený objednávku akceptovať. Záväzným akceptovaním objednávky sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Na akceptovanie objednávky má vplyv dostupnosť objednaného tovaru. V prípade nedostupnosti tovaru sa strany môžu dohodnúť na iných podmienkach dodania v závislosti od okolností. Informácia o dostupnosti uverejnená na internetovej stránke sa považuje len za indikatívnu a nemá vplyv na právo predávajúceho objednávku neakceptovať. Ak je tovar nedostupný, alebo ak predávajúci neakceptuje objednávku z iného dôvodu, informuje o tom kupujúceho v lehote do 48 hodín od doručenia objednávky.
  9. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia a/alebo odvolania objednávky predávajúci vráti už obdržanú platbu kupujúcemu v lehote 10 dní od zrušenia a/alebo odvolania objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase pred akceptáciou objednávky predávajúcim a objednávka nebola akceptovaná, predávajúci vráti už obdržanú platbu kupujúcemu v lehote do 10 dní od zaslania oznámenia podľa odseku 8 tohto článku. Platby podľa tohto bodu vykoná predávajúci prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia alebo zúčtovania kúpnej ceny.

  III. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
  2. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj nasledovné dokumenty v papierovej podobe: (a) záväzne potvrdenú objednávku kupujúceho, (b) faktúru, ktorá je zároveň aj  dodacím listom, (c) prípadne ďalšie doklady, ktoré uzná predávajúci za vhodné.
  3. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť doručovateľovi prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

  IV. Dodacie a platobné podmienky

  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu. Dodávaný tovar je tovarom, ktorý je vyobrazený na internetovej stránke. Kupujúci akceptuje, že zobrazenie tovaru na internetovej stránke nemusí presne zodpovedať vzhľadu priamo pozorovaného tovaru, a že môžu existovať odchýlky spôsobené zachytením a/alebo  prezentáciou obrazu tovaru prostredníctvom optických a/alebo elektronických záznamových, prenosových a/alebo prezentačných prostriedkov.
  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť, ak bola ním akceptovaná a tovar dodať kupujúcemu v lehote podľa záväznej akceptácie objednávky, najneskôr však: (a) v prípade platby na dobierku s dodaním prostredníctvom poštovej zásielky Slovenskej pošty, a. s. (ďalej len „Pošta“) do 3 – 6 dní odo dňa akceptácie objednávky , alebo (b) v prípade platby na dobierku s dodaním prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (UPS, alebo inej) do 1 – 3 dní odo dňa akceptácie objednávky, alebo (c) v prípade, ak kupujúci hradí cenu za tovar platbou na účet predávajúceho vopred (napr. prostredníctvom Tatrapay) do 3 - 6 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, ak ide o dodanie prostredníctvom poštovej zásielky  Pošty, alebo do 1 – 3 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, ak ide o dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (UPS, alebo inej). Spôsob dodania závisí od voľby kupujúceho. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci zmeniť spôsob dodania pokiaľ s tým kupujúci súhlasil. Náklady na dodanie: poštovné a balné pri dodaní prostredníctvom Pošty 5,30 EUR pre doručenie na adresu kupujúceho a 5,00 EUR pre doručenie na poštu kupujúceho. Náklady na bezhotovostný prevod kúpnej ceny hradí kupujúci.
  3. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený dodať tovar v primeranej náhradnej lehote, ktoré nepresiahne 14 dní odo dňa uplynutia dodacej lehoty podľa odseku 2 tohto článku.
  4. Ak predávajúci nedodá tovar ani v lehote podľa odseku 3 tohto článku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zmluva zanikne odstúpením, ak odstúpenie dôjde predávajúcemu skôr ako tovar odoslal (pri dodaní Poštou alebo iným doručovateľom).
  5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v tomto mieste.
  6. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
  7. Predávajúci tovar dodá prostredníctvom zásielkových služieb Pošty, alebo prostredníctvom iného doručovateľa alebo iným spôsobom, tak ako bude uvedené v záväznej akceptácii objednávky.
  8. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru, ak bola cena hradená vopred a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
  9. Tovar sa považuje za dodaný, v závislosti od zvoleného spôsobu dodania nasledovne: (a) okamihom doručenia oznámenia Pošty o zásielke na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky, alebo okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky, ak sa tovar doručuje Poštou (b) okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky, ak sa tovar doručuje prostredníctvom  iného doručovateľa. Tovar sa považuje za dodaný aj vtedy, ak kupujúci odmietol tovar prevziať.
  10. Kupujúci je povinný tovar prevziať, v závislosti od zvoleného spôsobu dodania nasledovne: (a) ak sa doručuje Poštou, pri dodaní tovaru na adrese uvedenej v záväznej akceptácii objednávky, alebo v lehote určenej Poštou na prevzatie zásielky podľa oznámenia Pošty, (b) ak sa doručuje iným doručovateľom, pri dodaní tovaru, najneskôr pri prvom opakovanom dodaní.
  11. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v zodpovedajúcej lehote podľa odseku 10 tohto článku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Ak kupujúci poruší povinnosť tovar prevziať v  lehote, je predávajúci oprávnený  účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške ceny objednaného tovaru.
  12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim.
  13. V prípade platby na dobierku Pošte alebo inému doručovateľovi, kupujúci uhradí cenu tovaru a ďalšie platby, ktoré znáša podľa týchto VOP a kúpnej zmluvy pred odovzdaním tovaru, o čom mu doručovateľ vydá potvrdenie.
  14. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru a/alebo tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu postupuje predávajúci ďalej podľa príslušných ustanovení VOP.
  15. Kupujúci ku každej dodávke obdrží faktúru e-mailom.
  16. Spôsoby platieb: (a) v hotovosti na dobierku Pošte alebo inému doručovateľovi, (b) platobnou kartou na dobierku Pošte alebo inému doručovateľovi, ak je platba kartou dostupná, (c) platba na účet predávajúceho vopred. Zvolený spôsob platby je uvedený v kúpnej zmluve.
  17. V prípade platby za tovar na účet predávajúceho vopred, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ nebola kúpna cena pripísaná na jeho účet.

  V. Kúpna cena

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a poštovné a balné, resp. iné náklady na doručenie (dobierku) tovaru (ďalej len "kúpna cena").
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, či doručovateľov.
  3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. pri platbe vopred sa kúpna cena hradí pred dodaním tovaru.
  5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  VII. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho – spotrebiteľa

  1. Bez vplyvu na ďalšie ustanovenia týchto VOP, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOSPT“) , je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) ZOSPT dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
  3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) ZOSPT ani dodatočne, kupujúcemu uplynie lehota na  odstúpenie od zmluvy po 12 mesiacoch a 14 dňoch  odo dňa prevzatia tovaru.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
  5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  6. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci vykonať aj vrátením tovaru v lehote pre odstúpenie spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy.
  7. Samotné vrátenie tovaru bez zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.
  8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak cena tovaru bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom jeho dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a jeho cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
  9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči  (e-mail, USB kľúč, CD, DVD). Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj zaslaním vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.
  10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady iba na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
  11. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý sa vracia predávajúcemu, zotrváva na kupujúcom až do momentu jeho prevzatia predávajúcim.
  12. Ak sa po odstúpení od zmluvy vracia tovar, ktorý je zabalený v pôvodnom neporušenom obale, a/alebo tovar, ktorý nebol vôbec použitý a je nepoškodený, má kupujúci nárok na vrátenie celej kúpnej ceny za tovar, ktorú uhradil. Ak sa vracia tovar, ktorý bol do odstúpenia od zmluvy kupujúcim použitý nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom a predávajúci má nárok voči kupujúcemu na zaplatenie rozdielu medzi cenou tovaru, za ktorú bol predaný kupujúcemu a cenou tovaru, za ktorú tovar môže predať tretej osobe  po odstúpení od zmluvy (náhradný predaj); taký nárok je predávajúci oprávnený započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny za tovar. Toto ustanovenie sa obdobne použije aj pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho v iných prípadoch.
  13. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platby, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktorý si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  14. Spôsob – forma, podoba, postup - odstúpenia od zmluvy sa obdobne použijú aj pri odstúpení od zmluvy v iných prípadoch.

   

  VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

  1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Ak má tovar vady, za ktoré predávajúci zodpovedá podľa zákona, majú kupujúci a predávajúci nasledovné práva a povinnosti:
   1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
   2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  3. Reklamácie tovaru, uplatnené spotrebiteľom vybavuje predávajúci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „ZOS“).
  4. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@topnapoje.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam všetkých subjektov ARS nájdete na tejto adrese.
  5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  7. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku VOP.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol v súlade s § 18 ZOS riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

  Reklamačný poriadok:

  1. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci oprávnený písomne uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady u predávajúceho  a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady, alebo rozdielu v množstve alebo druhu tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.
  2. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri.
  3. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.
  4. V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal.
  5. V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.
  6. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

  IX. Spracúvanie osobných údajov

  1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, poskytne predávajúcemu nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  2. Poskytnutie osobných údajov uvedených v predchádzajúcom odseku kupujúcim je dobrovoľné, pričom čas platnosti súhlasu je vymedzený dosiahnutím účelu kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci zaregistrovaním sa na internetovej stránke predávajúceho a/alebo odoslaním objednávky na kúpu tovaru ponúkaného na internetovej stránke predávajúceho  súhlasí v zmysle § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v tomto článku VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.
  4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
  5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
  6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých  účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
   1. Právo kupujúceho podľa bodov 5. a 6. predchádzajúceho odseku možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
   2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
    • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
    • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
    • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.
   3. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
   4. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
   5. Ak kupujúci uplatní svoje právo
    • písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
    • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
    • u sprostredkovateľa podľa bodov 1. a 2. tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
   6. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
   7. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
   8. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
   9. Žiadosť kupujúceho podľa bodov 1. až 3., 5. až 8. odseku 6. a odsekov 8. až 10. tohto článku IX. VOP vybaví predávajúci bezplatne.
   10. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 4. odseku 6. tohto článku IX. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
   11. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 15. a 16. tohto článku IX. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
   12. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZOOÚ predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

   X. Záverečné ustanovenia

   1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
   2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu a súhlas s ňou musia vyjadriť obe strany.
   3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
   4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.